KVKK Politikası

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, NETAS MÜHENDİSLİK MUAYENE PERİYODİK KONTROL HİZ.AŞ (“Firma” veya “NETAS Mühendislik” olarak anılacaktır.) ile paylaşılan kişisel verilerin NETAS MÜHENDİSLİK tarafından elde edilmesine, saklanmasına, aktarılmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 gereği yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. NETAS MÜHENDİSLİK’ nin, mevzuat değişiklikleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. MAVİ AKADEMİ, kişisel verilerin gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. MAVİ AKADEMİ, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazası ile veri güvenliğini sağlamak için KVKK madde 12 ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. NETAS MÜHENDİSLİK ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

a) Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; “veri sorumlusu olarak” NETAS MÜHENDİSLİK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel veriler, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, istihdamın sağlanması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, NETAS MÜHENDİSLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde hukuka uygun olarak işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan kişisel veriler, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, istihdamın sağlanması, NETAS MÜHENDİSLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, tedarikçilere, müşterilere, NETAS MÜHENDİSLİK doğrudan veya dolaylı hissedarlarına, yurt içi-yurt dışı iştiraklere, bağlı şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere, idari ve resmi makamlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Süresi
Kişisel veriler NETAS MÜHENDİSLİK tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunulan ürün ile hizmetleri geliştirmek, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, istihdam sağlamak ve ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bunlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın NETAS MÜHENDİSLİK tarafından kişisel veriler aşağıdaki yollarla toplanmakta ve işlenmektedir;

1) netasmuhendisik.com.tr internet sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları
2) Kariyer internet portalları üzerinden yapılan başvuru veya hazırlanan özgeçmişler,
3) E-posta
4) Referanslar
5) Bizzat şahsi başvuru formu,

Kişisel veriler otomatik veya manuel olarak NETAS MÜHENDİSLİK danışmanları tarafından kontrol edilmekte ve yurt içinden hizmet alınan barındırma firması tarafından sağlanan sunucu üzerinde tutulmaktadır.

NETAS MÜHENDİSLİK, hukuka uygun olarak işlediği kişisel verileri Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile Firmamızın Kişisel Verileri Saklama, Anonimleştirme ve İmha Politikası ve diğer ilgili mevzuat gereğince sözleşmesel ilişkinin kurulması halinde sözleşme süresi ve kanunların izin verdiği süreler boyunca ve kurulmaması halinde ise NETAS MÜHENDİSLİK’E yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Tutulan veriler, KVKK madde 7 gereğince verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

d) Veri Sahibinin KVKK m. 11 Gereğince Hakları
Kişisel veri sahipleri:

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir

Veri Sahiplerinin, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamaları ile birlikte taleplerini, www.maviakademi.net adresinde yer alan “Başvuru Formu” ile birlikte iletebilirler. Başvuru şekli ve yollarına ilişkin detaylı bilgi internet sitesinde yayınlanan başvuru formu içerisinde yer almaktadır.

“NETAS MÜHENDİSLİK ile paylaşmış olduğum tüm kişisel veri içeren bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir ve aslına uygun olduğunu, hatalı veya yanıltıcı bilgi paylaşmış olmam ya da güncel bilgilerimi bildirmemiş olmam halinde NETAS MÜHENDİSLİK ‘in bu sebeple uğrayacağı zararlardan doğrudan sorumlu olacağımı kabul ettiğimi, bu aydınlatma metninin tamamını okuduğumu ve içeriğine vakıf olduğumu, haklarım konusunda bilgilendirildiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.”

NETAS MÜHENDİSLİK

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.