KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI (KVKK) POLİTİKASI

MADDE 1 – GİRİŞ

NETAS MÜHENDİSLİK MUAYENE PERİYODİK KONTROL HİZ.AŞ.   (“Firma” veya “NETAS Mühendislik” olarak anılacaktır.) olarak Firmamız Periyodik kontrol sektöründe hizmet vermekte olup mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, şirket hissedarlarımızın, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın veya çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının yahut diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması, Firmamız için son derece önemli bir husustur.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ikincil mevzuat çerçevesinde öngörülen kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin yerine getirilecek yükümlülükler ile bu kapsamda uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 2 – POLİTİKANIN AMACI

İşbu Politika’nın temel amacı, Firmamız bünyesinde ve bağlı olduğu ortaklıklar düzeyinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda hukuka uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerinin ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sistemlerin açıklanması ve Firmamız tarafından işlenen kişisel veriler ile ilgili veri sahiplerinin bilgilendirilmesidir.

MADDE 3 – POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika hükümleri, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, şirket hissedarlarımızın, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz diğer kurum çalışanlarının, hissedarlarının yahut üçüncü kişilerin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Firmamız bünyesinde işlenen tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

MADDE 4 – TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ad-soyad, TC, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.) ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, ziyaretçiler vb.) ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Örneğin, çalışan adaylarının bilgilerini göndermiş olduğu tedarikçi firmalar.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Firmamız bu kapsamda veri sorumlusu olarak addedilmektedir.

MADDE 5 – TEMEL İLKELER VE KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ YÖNTEMİ

İşbu Politika, KVKK ve ilgili ikincil mevzuat tarafından öngörülen kuralları somutlaştırma amacını taşımakta olup söz konusu amaca hizmet edecek yöntemleri belirleyen ve yol gösterici bir nitelik taşıyan bir düzenlemedir. Bu kapsamda, Firmamız bu Politika’yı rehber edinerek gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, gerekli tüm aksiyonları belirleyecek ve gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alacaktır. Aksiyonların uygulanmaya başlanması ile birlikte iç denetim sistemi işletilerek işbu Politika’ya uyumluluk sağlanacak ve sağlanan bu uyumluluk korunacaktır. İç denetim uygulamasının yanı sıra, çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılacak, Firmamız bünyesine yeni dahil olmuş çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek ve Firmamızın bağlı ortaklıkları ve iş ortakları ile ilişkilerinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Tüm bu süreçlerde Firmamız, yasal uyumluluğun sağlanması amacıyla işlenen kişisel verilerin KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen genel ilke ve hükümlere uygun olması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda, KVKK madde 4 kapsamında tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler aşağıda yer almaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu çerçevede Firmamız tarafından kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü veri işleme faaliyetinde yukarıda yer alan tüm ilkeleri göz önünde bulunduracaktır.

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

KVKK madde 12 gereğince NETAS Mühendislik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak ile yükümlüdür. Bununla beraber, ileride Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları tarafından belirlenebilecek her türlü güvenlik ölçütleri de dikkate alınacak ve uygulanacaktır.

NETAS Mühendislik ve bağlı ortaklıklarına ait ortak bir veri tabanında işlenen kişisel veriler, KVKK madde 12 doğrultusunda alınan teknik ve idari önlemler çerçevesinde gizli olarak saklanacak ve ticari amaç gerekçesiyle hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

NETAS Mühendislik, KVKK madde 12 doğrultusunda alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli iç denetim sistemleri kurmaya, kurulan sistem neticesinde iç denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamalıdır. Bu iç denetim Firma yetkililerce belirlenen birimler veya görevliler tarafından incelenerek gerekli aksiyonlar alınacaktır.

NETAS Mühendislik, işlenen kişisel verilerin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı yollar ile üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi durumunun tespiti halinde bahsi geçen bu durumu mümkün olan en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve gerektiğinde Kurul’a bildirmekle yükümlüdürler.

Firmamız tarafından işlenen kişisel veri güvenliği ihlali riskini verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumlarının tespiti halinde yol açacağı kayıplar doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun teknik ve idari tedbirlerin derhal alınacaktır. Bu riskler belirlenirken öncelikle kişisel verilerin (i) özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı, (ii) mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği ve (iii) güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınacaktır.

Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra, söz konusu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecektir, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya konulacaktır.

 

MADDE 7 – ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Özel nitelikli kişisel veri, KVKK kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmaktadır. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda ilgili kişilerin ciddi olarak mağduriyetine veya ayrımcılığa neden olma riski sebebiyle özel önem atfedilmiştir.

Bu doğrultuda, Firmamız tarafından “özel nitelikli” olarak atfedilen her türlü verinin ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında özel bir hassasiyet göstermektedir. Firmamız tarafından, kişisel verilerin korunması için işbu Politika madde 6 uyarınca alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler uygulanmaktadır.

Yürürlükte bulunan mevzuat ile uyumlu olarak ve Kurul tarafından belirlenecek önlemlerin de alınması kaydıyla Firmamız tarafından özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunup bulunmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenmektedir.
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

MADDE 8 – AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

NETAS Mühendislik, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini, verilerinin hangi gerekçe ve hangi usul ile işleneceği konusunda aydınlatmak ile yükümlüdür. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin asgari hususlar KVKK madde 10 kapsamında düzenlemektedir:

 • Veri sorumlusu olarak Firmamızın ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
 • Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar.

Bu doğrultuda, NETAS Mühendislik tarafından öncelikle kişisel veri toplama kanalları tespit edilecek ve her kanal özelinde aydınlatma noktaları ve metinleri belirlenecektir.

 

MADDE 9 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN BAŞVURMA HAKKI

Firmamız bünyesinde işlenen kişisel verileri ile ilgili kişisel veri sahipleri veri sorumlusu olan Firmamıza başvurarak KVKK madde 11 kapsamında öngörülen bazı haklardan yararlanabilecektirler. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri bahsi geçen bu hakları Firmamızın internet sitesinde ( www.netasmuhendislik.com.tr)  yer alan “KVKK Başvuru Formu” nu doldurularak ve doldurulan bu formun Başvuru Formu’nda belirtilen kanallar üzerinden Firmamıza ulaşmasını sağlayarak bu haklardan yararlanabilecektirler. KVKK madde 13 ile uyumlu olarak Başvuru Formu’nda öngörülen başvuru usulüne uyulmaması sonucunda, kişisel veri sahipleri tarafından gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

MADDE 10 – VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Firmamız, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecek süre zarfında ve zorunluluk kapsamına girdiği sürece, KVKK ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca belirtilen başvurulara ilişkin belgeleri ve bilgileri sunarak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olacaktır.

MADDE 11 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verilerin aktarılması, kural olarak kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVKK madde 5’de öngörülen istisnalar doğrultusunda veya yeterli önlemler alınmak kaydıyla, KVKK madde 6/3 atfı ile diğer kanunlarda öngörülen istisnalar doğrultusunda meşru ve hukuka uygun olacaktır. NETAS Mühendislik bu ilkeler ve şartlar çerçevesinde kişisel veri aktarımı sağlayacaktır.

Bununla beraber NETAS Mühendislik, kişisel verileri yurt dışına aktarırken ya ilgili kişisel veri sahibinin açık rızasını temin edecek ya da KVKK madde 5 çerçevesinde öngörülen istisnalar doğrultusunda veya ile yeterli önlemler alınmak kaydıyla, KVKK madde 6/3 atfı ile diğer kanunlarda öngörülen istisnalar doğrultusunda belirtilen şartlardan birini sağlayacak ve ayrıca kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede:

 • Yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarabilecektir.

MADDE 12 – POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına konusunda mevcut kanun, ikincil düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Politika, NETAS Mühendislik bünyesinde uygulanacaktır. Ancak, yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu Politika arasında herhangi bir uyumsuzluk veya uyuşmazlık bulunduğu takdirde, Firmamız yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

İşbu Politika, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat tarafından belirlenen kuralların NETAS Mühendislik uygulamaları çerçevesinde somutlaştırılmış olup Firmamız KVKK kapsamında öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

MADDE 13 – POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika, Firmamızın internet sitesi ( www.netasmuhendislik.com.tr ) üzerinden kişisel verileri işlenen herkesin erişimine sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bilgilendirme, NETAS MÜHENDİSLİK MUAYENE PERİYODİK KONTROL HİZ.AŞ (“Firma” veya “NETAS Mühendislik” olarak anılacaktır.) ile paylaşılan kişisel verilerin NETAS MÜHENDİSLİK tarafından elde edilmesine, saklanmasına, aktarılmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 gereği yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. NETAS MÜHENDİSLİK’ nin, mevzuat değişiklikleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. NETAS MÜHENDİSLİK, kişisel verilerin gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. NETAS MÜHENDİSLİK, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazası ile veri güvenliğini sağlamak için KVKK madde 12 ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. NETAS MÜHENDİSLİK ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

 1. a) Veri Sorumlusu
 2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; “veri sorumlusu olarak” NETAS MÜHENDİSLİK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 3. b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 4. Toplanan kişisel veriler, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, istihdamın sağlanması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, NETAS MÜHENDİSLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde hukuka uygun olarak işlenmektedir.
 5. c) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
 6. Toplanan kişisel veriler, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, istihdamın sağlanması, NETAS MÜHENDİSLİK ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, tedarikçilere, müşterilere, NETAS MÜHENDİSLİK doğrudan veya dolaylı hissedarlarına, yurt içi-yurt dışı iştiraklere, bağlı şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere, idari ve resmi makamlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Süresi
Kişisel veriler NETAS MÜHENDİSLİK tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunulan ürün ile hizmetleri geliştirmek, iş aracılığı hizmeti kapsamında müşterilerin hizmetlerden yaralanabilmesi, istihdam sağlamak ve ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, KVKK Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bunlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın NETAS MÜHENDİSLİK tarafından kişisel veriler aşağıdaki yollarla toplanmakta ve işlenmektedir;

1) netasmuhendisik.com.tr internet sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları
2) Kariyer internet portalları üzerinden yapılan başvuru veya hazırlanan özgeçmişler,
3) E-posta
4) Referanslar
5) Bizzat şahsi başvuru formu,

Kişisel veriler otomatik veya manuel olarak NETAS MÜHENDİSLİK danışmanları tarafından kontrol edilmekte ve yurt içinden hizmet alınan barındırma firması tarafından sağlanan sunucu üzerinde tutulmaktadır.

NETAS MÜHENDİSLİK, hukuka uygun olarak işlediği kişisel verileri Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile Firmamızın Kişisel Verileri Saklama, Anonimleştirme ve İmha Politikası ve diğer ilgili mevzuat gereğince sözleşmesel ilişkinin kurulması halinde sözleşme süresi ve kanunların izin verdiği süreler boyunca ve kurulmaması halinde ise NETAS MÜHENDİSLİK’E yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Tutulan veriler, KVKK madde 7 gereğince verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. d) Veri Sahibinin KVKK m. 11 Gereğince Hakları
 2. Kişisel veri sahipleri:

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir

Veri Sahiplerinin, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için veri sahipleri, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamaları ile birlikte taleplerini, www.netasmuhendislik.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” ile birlikte iletebilirler. Başvuru şekli ve yollarına ilişkin detaylı bilgi internet sitesinde yayınlanan başvuru formu içerisinde yer almaktadır.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

NETAS MÜHENDİSLİK

Can Güvenliğiniz İçin Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Önemlidir.